Ingekomen brief Raad bezorgde ouders Bongerd

Enkele bezorgde ouders hebben eind vorig jaar een brief gestuurd naar de gemeenteraad, welke als ingekomen stuk op de agenda voor de raadsvergadering gemeente Olst-Wijhe d.d. 18 december 2017 is opgenomen.

De brief was weliswaar gericht aan de raad, toch heeft de stuurgroep gemeend contact op te moeten nemen met deze ouders om de zorgen van de ouders te bespreken en daar waar mogelijk met antwoorden en uitleg te komen.

Op 19 december hebben Louis Zuiderveld (bestuurder mijnplein) Ruben van der Woude (directeur Bongerd) samen met de Henry Hennink (projectleider) met een vertegenwoordiging van de ouders gesproken over de brief.

Het prettige en positieve gesprek heeft antwoord gegeven op een heleboel vragen en  zorgen. De uitkomsten van dit gesprek worden meegenomen in de voorbereiding van de ouderavond, die begin 2018 georganiseerd zal worden voor alle ouders van de Bongerd waarin de huidige onderzoeksfase nog eens uitgelegd

Voor de inhoud van deze brief kunt u op deze link klikken.

igs_07_Ouders_De_Bongerd.pdf
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Opbrengst klankbordbijeenkomst Locatie, Veiligheid en Bereikbaarheid op de website

Vanaf vandaag zijn de opbrengsten van de klankbordbijeenkomst die op 28 november heeft plaatsgevonden in te zien op de website. Klik op de onderstaande link voor de volledige uitwerkingen.

20171128-Klankbordgroep-locatie-bereikbaarheid-en-veiligheid-uitwerking-flipovers.pdf
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Memo over structuurvisie gemeente Olst-Wijhe en verkeersstudie Olst toegevoegd aan de projectdocumenten van de gemeente

De gemeenteraad heeft op 4 december 2017 de structuurvisie Olst-Wijhe vastgesteld. Met de vaststelling van deze structuurvisie heeft de gemeente onder meer een keuze gemaakt voor het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de Jan Hooglandstraat in Olst. Er zal worden ingezet op het scheiden en spreiden van langzaam en gemotoriseerd verkeer. Dit is o.a. van belang voor veilig fietsverkeer van en naar de Hooiberg in Olst. Een extern bureau zal hiervoor onderzoek doen, zodat de gemeenteraad in juni 2018 een besluit kan nemen over de benodigde investering en de fasering in uitvoering.

Voor meer informatie klik hier  Memo-Structuurvisie-gemeente-Olst-Wijhe-en-verkeersstudie-Olst.pdf

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Memo schoolbesturen aan directies en MR leden scholen over voortgang project Scholen voor Morgen

Via onderstaande memo van de schoolbesturen van mijnplein en De Mare zijn de directeuren en de MR leden van de scholen geïnformeerd over de voortgang van het project.

Memo-Voorgang-projectplan-scholen-voor-Morgen.pdf

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Laatste versie concept projectplan (versie 2.6) is toegevoegd aan projectdocumenten

De laatste versie van het projectplan waarin alle opmerkingen en vragen van ouders, MR-en, plaatselijke belangen en andere stakeholders zijn verwerkt is nu te downloaden vanaf de website.

Projectplan-Scholen-voor-morgen-Olst-Wijhe-versie-2.6
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Laatste stand van zaken project Scholen voor Morgen

Na een periode waarin de meesten van ons vakantie vierden willen we u in deze nieuwsflits bijpraten over wat buiten uw beeld de afgelopen twee maanden allemaal is gebeurd.

Volgende week zal de gemeenteraad een besluit nemen over een voorstel van het college waarin men de gemeenteraad vraagt een bedrag van          € 75.000 beschikbaar te stellen voor het gemeentelijk onderzoek naar mogelijke locaties en de financiering van vervangende huisvesting voor de scenario’s zoals die in het haalbaarheidsonderzoek “Sallands antwoord op de Krimp” naar voren zijn gebracht. Voor het raadsvoorstel verwijzen we u naar de website van de gemeente Olst-Wijhe.  https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen-1/vergaderschema-gemeenteraad/vergaderschema-gemeenteraad/2017/9/25/raadsvergadering-25-09-2017

De scholen, de schoolbesturen, medezeggenschapsraden en procesbegeleider hebben niet stil gezeten. Er is veel energie gestoken in de bespreking van het projectplan voor het schoolbestuurlijk onderzoek, waarin de gevolgen van de realisatie worden onderzocht. In dit plan is echter ook plaats gemaakt voor alternatieve scenario’s die ingebracht zijn middels vragen van scholen, ouders en medezeggenschapsraden.

Hieronder de belangrijkste acties en opbrengsten.

  • Het projectplan is voorgelegd aan medezeggenschapsraden en directies van de 11 scholen in Olst en Wijhe
  • Voor Welsum is een apart projectplan opgesteld dat inmiddels met school en medezeggenschapsraad is besproken
  • Er is gestart met de inrichting van de projectgroepen, werkgroepen en klankbordgroepen
  • De reacties en de aanvullingen op het projectplan zijn en worden nog steeds verwerkt in het projectdocument.
  • Schoolbesturen hebben overleg gevoerd met gemeente en vertegenwoordiging van de Raad over projectplannen en werkwijzen.
  • Schoolbestuurlijke werkgroepen van de Mare hebben al een uitleg gehad over de opdracht en de hulpvragen die ze gaan onderzoeken en beantwoorden
  • De stuurgroep komt wekelijks bij elkaar om de start van het schoolbestuurlijk traject voor te bereiden

Kortom de voorbereidingen om na het besluit van de Gemeenteraad gezamenlijk, maar ook apart, te starten met de verschillende onderzoeken zijn in volle gang.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn