4 gedachten over “Nieuwsbrief 9 – Scholen voor morgen”

 1. U schrijft dat een meerderheid van de drie scholen in Olst akkoord gaat met fusie.
  Hoe ziet dit er per school uit?
  Hoeveel reacties zijn er verzonden en hoeveel zijn er terug gekomen?
  Is er afgesproken hoeveel reacties terug moet komen om een goede afspiegeling te maken?

  De draagvlakmeeting stelt vragen over de fusie.
  Hoeveel vragen gaan over onderwijsinhoudelijk/ concept, hoeveel over een nieuw gebouw, hoeveel over de nieuwe voorgestelde locatie?

  U schrijft dat de werkgroep een fusie voorstel heeft aangeboden aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur zal dit overwegen en voorleggen aan de MR ?
  Welke werkgroep wordt hier bedoeld?
  Welke stappen en omwegingen zijn genomen om dit zo te doen?

  Een FER is toch het huiswerk van het schoolbestuur waarin zij verantwoording aflegt hoe zij tot fusie zijn gekomen. Hierin wordt getoetst of het schoolbestuur de juiste procedure heeft gevolgd.
  Nu schrijft de werkgroep een voorstel wat wordt overgenomen( zoals u het schrijft).
  Dat lijkt een bijzondere situtie.

  1. Geachte mevrouw de Boer,

   Op 23 december heeft u via onze website aanvullende vragen gesteld met betrekking het project ‘scholen voor morgen’. Omdat u in uw reactie meerdere vragen en opmerkingen geeft, geven wij voor de duidelijkheid hieronder uw vragen c.q. opmerkingen weer (cursief lettertype) met daaronder onze reactie. Mocht u naar aanleiding van de antwoorden nog een toelichting willen laat ons dat dan a.u.b. weten.

   U schrijft dat een meerderheid van de drie scholen in Olst akkoord gaat met fusie.
   Hoe ziet dit er per school uit?

   In Wijhe is voor de Mare de draagvlaktoets uitgevoerd onder ouders en teamleden van Obs Peperhof en Obs de Tellegen. 100% van de ouders is aangeschreven. De respons op de Peperhof was 57,6% en bij de Tellegen 65,2 %. 100% van de teamleden is aangeschreven. Hierbij was de respons op beide scholen 100 %

   Uitkomsten ouders:
   Eens met schoolconcept en samenvoeging: Peperhof 82,2%, Tellegen 96,6 %
   Deels eens met schoolconcept en samenvoeging: Peperhof 8,8%, Tellegen 3,7 %
   Niet eens met onderwijsconcept en/of samenvoeging: Peperhof 2,9 %, Tellegen 0%
   Uitkomsten teams:
   Peperhof 100 % eens en Tellegen 75% eens met concept en samenvoeging.

   In Olst is voor de Mare de draagvlaktoets uitgevoerd onder ouders en teamleden van de Obs ter Stege, Obs de Holsthoek en OJS de Klimboom. 100% van de ouders is aangeschreven.
   De respons op Ter Stege was 57,8%, Holsthoek 64,3%, Klimboom 80,4%. 100 % van de teamleden is aangeschreven. Hierbij was de respons op alle drie de scholen 100%.

   Uitkomsten ouders:
   Eens met schoolconcept en samenvoeging: Ter Stege 77,1% Holsthoek 100%, Klimboom 54,1%
   Deels eens met schoolconcept en samenvoeging: Ter Stege 2,1%, Klimboom 10,8%
   Niet eens met onderwijsconcept en/of samenvoeging: Ter Stege 10,4%, Klimboom 18,9%
   Leeg ingeleverd: Ter Stege 10,4%, Klimboom 16,2 %.
   Uitkomsten teams:
   Eens met concept en samenvoeging: Ter Stege 71,4%, Holsthoek/Klimboom 92,3%
   Grotendeels eens met concept en samenvoeging: Ter Stege 28,6%, Holsthoek/Klimboom 7,7%.

   Voor de mijnplein scholen in Olst is de toets iets anders ingericht, namelijk via het zogenaamde WMK-model. Hierbij zijn er 52 vragen over perspectieven gesteld.

   Deze draagvlaktoets is uitgevoerd onder ouders en teamleden van de Kbs Willibrord, Kbs Aloysius en PCbs PWA. 100% van de ouders is aangeschreven en de respons voor de drie scholen was hierbiji 51%. 100% van de teamleden is aangeschreven. Hiervan was de respons op alle drie scholen 97%.

   Uitkomsten ouders:
   M.b.t. het schoolconcept en de perspectieven van de nieuwe school: tussen de 58 en 91% is het eens met de verschillende uitgewerkte perspectieven
   M.b.t. het samenvoegen van de drie scholen naar één of twee scholen:
   Van drie naar twee scholen: 71,7% eens, 10,6% geen mening en 17,7% heeft hier moeite mee
   Van drie naar één school: 51% eens, 15% geen mening of voorkeur en 34 % heeft hier moeite mee
   Niet eens met onderwijsconcept en of samenvoeging: Ter Stege 10,4%, Klimboom 18,9%
   Leeg ingeleverd: Ter Stege 10,4%, Klimboom 16,2%.
   Uitkomsten teams:
   Eens met concept en de perspectieven is een meerderheid van 87% tot 100%. Met betrekking tot de samenvoeging tot één school is 66,6% het eens en 33,3% het niet eens.
   Met betrekking tot de samenvoeging tot twee scholen is 87,5% het eens en 12,5% het niet eens.

   Hoeveel reacties zijn er verzonden en hoeveel zijn er terug gekomen?
   Dat is hierboven aangegeven.

   Is er afgesproken hoeveel reacties terug moet komen om een goede afspiegeling te maken?
   Ja daar hebben we van tevoren eisen aan gesteld. Om van een valide en betrouwbare uitkomst te kunnen spreken is er bij de WMK toets een respons tussen 34% en 50% nodig.
   In alle drie de onderzoeken is er sprake van een respons hoger dan 50% en daarmee zijn de werkgroepen van mening dat de uitkomsten valide en betrouwbaar zijn.

   De draagvlakmeting stelt vragen over de fusie.
   Hoeveel vragen gaan over onderwijsinhoudelijk/ concept, hoeveel over een nieuw gebouw, hoeveel over de nieuwe voorgestelde locatie?

   De vragen in de draagvlaktoets hebben betrekking op de perspectieven van de nieuwe school die door de werkgroepen zijn beschreven. Het varieert per toets hoeveel vragen zijn gesteld.
   De toetsen van de Mare hebben per onderwerp een samenvatting gemaakt en daar een mening over gevraagd. De werkgroep Olst van mijnplein heeft ca. 52 vragen gesteld.
   De volgende onderwerpen zijn hierbij aan de orde gekomen:
   1. Het waartoe van de school (visie en missie)
   2. Visie op ontwikkeling en leren
   3. Visie op de relatie kinderen en leerkrachten/ pedagogisch medewerkers
   4. Visie op de rol ouders in school en/of opvang
   5. Visie op de relatie tussen school in de samenleving
   6. Visie op de schoolorganisatie en de praktische dag invulling van kinderen leerkrachten en medewerkers
   7. Visie op gebruik van onze huisvesting (binnen/buiten) en gebruik van faciliteiten
   8. Het perspectief op personeel en financiën.

   U schrijft dat de werkgroep een fusie voorstel heeft aangeboden aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur zal dit overwegen en voorleggen aan de MR?
   Welke werkgroep wordt hier bedoeld?

   In het projectplan dat op de website staat is beschreven dat er vier schoolbestuurlijke werkgroepen zijn geformeerd, twee voor Olst en twee voor Wijhe. Elk schoolbestuur heeft een eigen werkgroep samengesteld voor onderzoek naar de gevolgen van het samenvoegen van de scholen van dat schoolbestuur in een bepaalde kern.

   Welke stappen en overwegingen zijn genomen om dit zo te doen?
   De schoolbestuurders hebben het projectplan vastgesteld. Daarin hebben ze aangegeven voornemens te zijn scholen samen te voegen en te willen onderzoeken of dat mogelijk en gewenst is en welke gevolgen dat heeft.
   Ze hebben de werkgroepen gevraagd onderzoek te doen. Er zijn naast de vier schoolbestuurlijke werkgroepen, twee aparte werkgroepen samengesteld die onderzoek hebben gedaan naar gevolgen van samenvoeging voor samenwerking VO/PO, opvang, onderwijs/onderwijsverbreding, verbetering kwaliteit en mogelijke locaties. De rapporten van deze twee werkgroepen zijn ondersteunend voor het onderzoek naar de wenselijkheid en de gevolgen van samenvoegen van scholen.
   Het zijn uiteindelijke de bestuurders die op basis van de rapporten van de werkgroepen een besluit nemen en dat in de vorm van een FER (fusie effectrapportage) voorleggen aan de medezeggenschapsraden.

   Een FER is toch het huiswerk van het schoolbestuur waarin zij verantwoording aflegt hoe zij tot fusie zijn gekomen. Hierin wordt getoetst of het schoolbestuur de juiste procedure heeft gevolgd.
   Een fusie effectrapportage is de toelichting van een bestuur op een voorgenomen samenvoeging van scholen en de gevolgen. Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid en in opdracht van de schoolbestuurders. De besturen/bestuurders kunnen de uitkomsten in zijn geheel of deels overnemen. Ze kunnen ook, mocht dat wenselijk zijn, zaken toevoegen en of weglaten.
   Tot voor kort was het opstellen van een FER verplicht bij een samenvoeging van scholen. Die verplichting is er niet meer. mijnplein en De Mare hebben gezamenlijk besloten om voor de voorgenomen fusies wel een FER op te stellen. Ze hebben er vervolgens ook voor gekozen om de inhoud van de FER zoals die was voorgeschreven over te nemen en uit te breiden met een beschrijving van de perspectieven van de samengevoegde scholen.

   Nu schrijft de werkgroep een voorstel wat wordt overgenomen (zoals u het schrijft).
   Dat lijkt een bijzondere situatie.

   Het is zeer gebruikelijk dat een bestuurder niet zelf een fusie effectrapportage schrijft maar daarbij ouders, teams en directeuren betrekt. Dat is in dit geval ook gebeurd door werkgroepen in te stellen die bestaan uit ouders, leerkrachten en directeuren aangevuld met externe deskundigen. Dit is ook zo in het projectplan voorgesteld, dat van tevoren is voorgelegd aan alle medezeggenschapsraden.
   Alle medezeggenschapsraden van de 11 scholen hebben gelegenheid gehad om advies te geven over het projectplan en de daarin geformuleerde opdracht en werkwijze.
   Het voorgenomen besluit dat de bestuurders nu of straks zullen voorleggen aan de medezeggenschapsraden, is een besluit waarvoor de verantwoordelijkheid volledig bij de bestuurders ligt. Dit is zoals gezegd een veel voorkomende werkwijze.

   Met vriendelijke groet,

   Henry Hennink,
   Projectleider ‘scholen voor morgen’

   1. Dank voor de reactie.
    Ik heb hier nog een vraag over.
    Betreft de draagvlakmeeting in Olst voor mijnplein.
    U schrijft: 100% van de ouders is aangeschreven en de respons voor de drie scholen was hierbij 51%.
    Wat bedoelt u hier precies mee?
    Hoe ziet dit er per school uit?

    U schrijft:Tot voor kort was het opstellen van een FER verplicht bij een samenvoeging van scholen. Die verplichting is er niet meer. mijnplein en De Mare hebben gezamenlijk besloten om voor de voorgenomen fusies wel een FER op te stellen. Ze hebben er vervolgens ook voor gekozen om de inhoud van de FER zoals die was voorgeschreven over te nemen en uit te breiden met een beschrijving van de perspectieven van de samengevoegde scholen.

    Het bovenstaande klinkt heel nobel maar een FER is nog steeds wettelijk verplicht.
    De wetswijziging gaat over de toetsing van een FER.

    Verder zal er een wetswijzing komen om samenwerking, ook tussen schoolbesturen, makkelijker maken.

    Met vriendelijke groet,
    M de Boer

    1. Antwoord geschreven na consultatie van de werkgroep

     Beste mevrouw De Boer,

     De Werkgroep van mijnplein heeft er voor gekozen om vragen over de samenvoeging en draagvlak voor gemeenschappelijk onderwijsconcept neer te leggen bij alle ouders van de drie scholen en de uitslag ook te relateren aan de antwoorden van alle ouders van de drie scholen.
     Alle ouders hebben een terugkoppeling gekregen in een nieuwsbrief waarin een samenvatting per perspectief is geformuleerd. De MR-en van de drie scholen hebben alle uitslagen ontvangen zodat zij kunnen inzien hoe de werkgroep tot deze samenvatting is gekomen.
     Natuurlijk zijn er ook cijfers en antwoorden per ouder en per school. Voor belangstellende ouders van een bepaalde school is er gelegenheid om de uitkomsten voor die specifieke school in te zien na een afspraak met de directeur van de school.

     De fusie-effect rapportage met draagvlakonderzoek (als onderdeel van verantwoording over hoe er met ouders team en belanghebbenden gecommuniceerd is) is inmiddels met het advies van de werkgroep naar het college van bestuur van mijnplein gestuurd. Die zal het advies wegen en als onderbouwing toevoegen aan het voorgenomen besluit om de scholen al dan niet samen te voegen. Het college van bestuur zal de medezeggenschapsraden vragen in te stemmen met het voorgenomen besluit.
     Op basis van een positief advies zal het college van bestuur het voornemen uitvoeren.
     Zodra dat proces is afgerond zal de fusie effectrapportage met alle bijlagen beschikbaar worden gesteld aan derden en belangstellenden.

     Met vriendelijke groet,
     Henry Hennink

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *