Organogram

Voor het project is een organogram gemaakt om in beeld te brengen hoe de projectorganisatie is opgebouwd en hoe deze zich verhoudt tot de school bestuurlijke en de gemeentelijke organisatie.
Het organogram:  Organogram

Korte toelichting op het organogram
Voor de realisatie van de projectopdracht is voorzien in een stuurgroep, twee projectgroepen en een zestal werkgroepen, een projectleider ondersteund door een projectsecretariaat.  De projectleider is technisch voorzitter van de projectgroepen en twee van de werkgroepen (LFBV en Verbreding) en is adviseur van de stuurgroep.

De stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit de directeur/bestuurder van De Mare en een bestuurder van mijnplein, ondersteund door de projectleider en het projectsecretariaat.

Projectgroep Olst en Wijhe
Deze twee projectgroepen bestaan uit de directeuren van alle scholen in Olst, Den Nul, Boskamp, Wijhe en Boerhaar met de projectleider als technisch voorzitter. De projectgroepen worden ondersteund door de projectsecretaris.

De projectgroepen ontvangen de projectopdracht van de stuurgroep en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdracht. De opdracht is uitgewerkt in de hulpvragen zoals beschreven in het projectplan.

Twee schoolbestuurlijke werkgroepen Olst en twee schoolbestuurlijke werkgroepen Wijhe
De schoolbestuurlijke werkgroepen, voor elke kern één van De Mare en één van mijnplein. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de scholen, te weten ouders, teamleden en directeuren. Het is aan de werkgroep om bij het beantwoorden van de vragen externe begeleiding of expertise in te schakelen.

De schoolbestuurlijke werkgroepen doen onderzoek naar de gevolgen voor het onderwijs en de organisatie van het onderwijs.

Vier school bestuurlijke klankbordgroepen
Iedere schoolbestuurlijke werkgroep heeft een klankbordgroep die de werkgroep tijdens het onderzoek voorziet van feedback op de kaders, hulpvragen en opbrengsten.

Werkgroep Locatie, Veiligheid, Bereikbaarheid en Financiën
Deze werkgroep bestaat uit de projectleider en namens ieder schoolbestuur een persoon die kennis van zaken heeft op deze terreinen. Het is de taak van de werkgroep om de beoogde locaties voor realisering van de scenario’s te onderzoeken.

Werkgroep Samenwerking en Verbreding
Deze werkgroep onderzoekt zowel voor Olst als voor Wijhe de gevolgen en mogelijkheden voor verbreding van het basisonderwijs. Verbreding naar het VO, maar ook verbreding als het gaat om samenwerking met VVE, BSO en kinderopvang en sport.

De werkgroep bestaat uit de projectleider, vertegenwoordigers van beide schoolbesturen, kinderopvang Koos, Bieënkorf, het voorgezet onderwijs en inhoudelijk beleidsmedewerkers van de gemeente.

De werkgroep kan zelf bepalen of en wanneer zij vertegenwoordigers van cultuur en sport uitnodigen om mee te denken over kansen en gevolgen van de gekozen scenario’s.

Klankbordgroepen Locatie en Samenwerking en Verbreding
De klankbordgroepen bestaan uit (toekomstige) ouders, teamleden, stakeholders en andere belangstellenden die zich hebben aangemeld en die op de hoogte zijn van het projectplan.

De klankbordgroep Locatie is een gezamenlijke klankbord voor zowel de gemeentelijke projectorganisatie als de school bestuurlijke projectorganisatie.

De taak van deze groepen is het geven van feedback op de kaders, hulpvragen en de opbrengsten.